Kallelse till extra föreningsstämma 22 oktober

.

Datum och tid: tisdagen den 22 oktober 2019 kl. 18.30
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om ändring av § 23 i gällande stadgar (första beslutet)

Nuvarande lydelse:
§ 23 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits.

Ny lydelse:
§ 23
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

9. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge