Vårstädning lördag 9 maj

.

Lördagen 9 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas utanför föreningslokalen klockan 10.00.

På fredagen kommer det en container där man kan slänga sina grovsopor. Det gäller inte bildäck, miljöfarligt avfall samt elektriska saker (sådana saker får man åka själv med till SRV återvinning i Jordbro).

Tänk på att träningslokalen och tvättstugan inte går att boka under städdagen.

Vi bjuder på enklare förtäring utomhus för att följa råden kring social distansering.

Kallelse till föreningsstämman 2020

.

Datum och tid: Torsdagen den 23 april 2020 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2.Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §. Inga ärenden anmälda.
18. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Adventsfika 8 december

.

Söndagen den 8 december klockan 15.00 är alla boende inom Brf Mimer hjärligt välkomna till föreningslokalen på adventsfika.

Föreningen bjuder på glögg, kaffe och skinksmörgås samt godispåsar till barnen.

Kallelse till extra föreningsstämma 5 november

.

Datum och tid: tisdagen den 5 november 2019 kl. 18.30
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om ändring av § 23 i gällande stadgar (andra beslutet)

Nuvarande lydelse:
§ 23 
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter, vilka samtidigt väljs av föreningen på ordinarie stämma till nästa ordinarie stämma hållits.

Ny lydelse:
§ 23
Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter och ingen eller högst tre suppleanter. Styrelseledamöter och suppleanter väljs av föreningsstämman för högst två år.

9. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Höststädning 19 oktober

.

Nu är det dags igen för Mimers höststädning. Vi träffas utanför föreningslokalen lördagen den 19 oktober klockan 10.00.

Träningslokalen, bastun och tvättstugan går inte att boka under städdagen.

På fredagen kommer en container för grovsopor. Observera att detta inte gäller för miljöfarligt avfall, bildäck eller elartiklar. 

Lite senare på dagen äter vi en härlig gemensam lunch.

Alla är varmt välkomna!

Fler artiklar...