Vårstädning 4 maj

.

Lördagen 4 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas utanför föreningslokalen klockan 10.00.

På fredagen kommer det en container där man kan slänga sina grovsopor. Det gäller inte bildäck, miljöfarligt avfall samt elektriska saker (sådana saker får man åka själv med till SRV återvinning i Jordbro).

Alla i Brf Mimer är hjärtligt välkomna att delta. Det är ett utomordentligt sätt att lära känna varandra samtidigt som vi gör det fint i föreningen.

Ett par timmar in i städningen blir det fikapaus med något sött till. Senare på dagen äter vi som vanligt en härlig lunchbuffé tillsammans.

Tänk på att träningslokalen och tvättstugan inte går att boka under städdagen.

Kallelse till föreningsstämman 2019

.

Datum och tid: Torsdagen den 2 maj 2019 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2.Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §. Inga ärenden anmälda.
18. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Adventsfika 9 december

.

Söndagen den 9 december klockan 15.00 är alla boende inom Brf Mimer hjärligt välkomna till föreningslokalen på adventsfika.

Föreningen bjuder på glögg, kaffe och skinksmörgås samt godispåsar till barnen.

Bokning via hemsida och app fungerar igen

.

Nu kan du boka tvättstugan via hemsidan eller appen i telefonen igen. Det kan vara så att du måste göra om förfarandet för att få det att fungera med appen (som när du registrerade en användare första gången, skanna QR-kod osv).

Anledningen till att det slutade fungera var att vi fick nya fasta ip-adresser från Telenor i början av september och länkarna till bokningen uppdaterades inte med den nya informationen.

Höststädning 20 oktober

.

Nu är det dags igen för Mimers höststädning. Vi träffas utanför föreningslokalen lördagen den 20 oktober klockan 10.00.

Träningslokalen, bastun och tvättstugan går inte att boka under städdagen.

På fredagen kommer en container för grovsopor. På städdagen ges även möjlighet att slänga glödlampor och elavfall. Observera att detta inte gäller för miljöfarligt avfall.

Lite senare på dagen äter vi en härlig gemensam lunch.

Alla är varmt välkomna!

More Articles...