Kallelse till extra föreningsstämma

.

Datum och tid: Torsdagen den 26 april 2018 kl. 19.00
Lokal: Föreningslokalen Tuvvägen 25

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av stämmoordförande
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenligt ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Beslut om antagande av nya stadgar (andra beslutet)
9. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge