Information om byte av leverantör för sms/app-parkering

.

P-service informerar:

I vår strävan att hitta den bästa lösningen för våra kunder och parkörer så vill vi informera er om att vi kommer att byta leverantör av sms/app-parkering från EasyPark till Parkster.

P-service kommer succesivt att börja ändra betalapp på alla våra områden, då detta kommer att ta några veckor så ber vi er därför att vara uppmärksamma och se skyltning så rätt app används.

Från och med 1 september 2021 kommer endast Parkster att finnas som sms/app-leverantör på området.

Parkster erbjuder köp av parkeringsbiljett via app, sms och talsvar. Parkster-appen är gratis och beräknar alltid avgifterna för din parkeringsbiljett utan extra kostnader.

Se informationsblad om hur man köper parkeringsbiljett med hjälp av app, sms eller talsvar via Parkster på eran gäst- eller boendeparkering. Läs mer om Parkster på parkster.com.

 

Vårstädning 8 maj

.

Lördagen 8 maj är det dags för vårstädning. Vi samlas utanför föreningslokalen klockan 10.00.

På fredagen kommer det en container där man kan slänga sina grovsopor. Det gäller inte bildäck, miljöfarligt avfall samt elektriska saker (sådana saker får man åka själv med till SRV återvinning i Jordbro).

Tänk på att träningslokalen och tvättstugan inte går att boka under städdagen.

Vi bjuder på enklare förtäring utomhus för att följa råden kring social distansering.

Kallelse till föreningsstämman 2021

.

Datum och tid: Torsdagen den 22 april 2021 kl. 19.00

Stämman genomförs elektroniskt varför plats inte anges. Platsen blir då vid den egna datorn. Se mer information som medföljer stämmohandlingarna.

Dagordning
1. Stämmans öppnande
2.Val av stämmoordförande
3. Godkännande av dagordning
4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
7. Fastställande av röstlängd
8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
9. Föredragning av revisorernas berättelse
10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
11. Beslut om resultatdisposition
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter
16. Tillsättande av valberedning
17. Ärenden som styrelsen har upptagit i kallelsen för beslut eller som medlem anmält enligt 31 §. Inga ärenden anmälda.
18. Stämmans avslutande

Styrelsen Bostadsrättsföreningen Mimer i Haninge

Instruktion för Microsoft Teams till årets stämma

.

Då vi inte kan ha årsstämman på vanligt sätt där vi samlas i lokalen på Tuvvägen 25 så kommer vi ha den elektroniskt via videomötestjänsten Microsoft Teams. För att kunna delta behöver du maila och anmäla dig senast tisdag 13 april. Detaljer om anmälan står i stämmohandlingarna som delats ut.

Efter anmälan kommer du få ett mail med en mötesinbjudan med en länk till mötet (det står ”Anslut till Microsoft Teams-mötet”) samt en fråga om du kan delta. Klickar man ja på frågan så hamnar mötesinbjudan i din kalender. Använder du ingen elektronisk kalender (Outlook, Google eller liknande) så kan du lämna frågan obesvarad så behåller du länken till mötet lätt tillgänglig. Man behöver inte svara för att kunna delta i mötet.

När det är dags för mötet, logga gärna in dig 10 minuter innan det startar. Klicka på länken så öppnas den i en webbläsare.

Om du har Teams installerat på din dator kan du klicka på ”Öppna” i rutan överst, annars är det enklaste att klicka på ”Avbryt” och sedan på valet ”Fortsätt i den här webbläsaren”, så öppnas mötet. Rekommenderad webbläsare är Chrome eller Microsoft Edge. Man kan behöva godkänna att Teams får använda datorns kamera och mikrofon.

Slutligen innan du kan komma in i mötet skriver du in ditt namn och lägenhetsnummer på namnraden och aktiverar mikrofon och kamera (det kan man stänga av när som helst sedan under mötet). Klicka på anslut!

Torsdag 15 april kommer vi bjuda in till ett testmöte för dem som vill testa att koppla upp sig.

Länk till en bra instruktionsvideo på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=U2NY8tEK6Z8

Fler artiklar...